Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN MIJNBOX.BE / MIJNBOX.NL

Welkom bij onze website MIJNBOX.BE / MIJNBOX.NL (de ‘Website’). De Website wordt aangeboden door SPLEND-it ID! BVBA (‘BOX&GO’). Deze verkoopsvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en uw aankopen via de Website. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper/klant wordt uitdrukkelijk afgewezen.

De klant dient steeds de verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen alvorens tot aankoop over te gaan.

Algemeen:

MIJNBOX.BE/MIJNBOX.NL is alleen bestemd voor consumenten en bedrijven die onze Producten online willen bestellen en geleverd willen hebben in België en Nederland. Hieronder treft u de voorwaarden aan waaronder de Producten op MIJNBOX.BE voor verkoop worden aangeboden. Door voor het bestelproces een vinkje te zetten in het vak bij “ik heb de algemene voorwaarden gelezen en accepteer ze hierbij” en de bestelling te plaatsen, geeft u aan akkoord te gaan met en bent u gebonden aan deze voorwaarden.


BOX&GO behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.
De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Inhoudsopgave:

Artikel 01 – Definities
Artikel 02 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 03 – Toepasselijkheid
Artikel 04 – Het aanbod
Artikel 05 – De overeenkomst
Artikel 06 – Herroepingsrecht
Artikel 07 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 08 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 09 – De prijs en betaling
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Geschillen
Artikel 13 – Privacy
Artikel 14 – Overmacht

Artikel 01 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument en het bedrijf gebruik kunnen maken van zijn herroepingsrecht.

2. Consument: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet handelaar, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of het bedrijf in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die de informatie gemakkelijk toegankelijk maakt.

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument of het bedrijf om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

5. Overeenkomst op afstand: van een overeenkomst op afstand is sprake wanneer de overeenkomst gesloten wordt met communicatiemiddelen op afstand, dat wil zeggen zonder de persoonlijke aanwezigheid.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

SPLEND-it ID! BVBA
Handelend onder de naam BOX&GO

Vestigingsadres:
Pastorijstraat 6
2580 Putte

BTW-identificatienummer: BE 0806.361.196

BOX&GO is bereikbaar via het webformulier ‘Contactformulier’ op de Website. Het betreft zowel informatie over bestellingen, waarborgen als dienst na verkoop.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BOX&GO en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BOX&GO en consument of bedrijf.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze verkoops-voorwaarden aan de consument of het bedrijf beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de verkoopsvoorwaarden in te zien bij BOX&GO of kunnen deze op verzoek van de consument of het bedrijf worden toegezonden.

Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod en assortiment zijn uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgisch en Nederlands grondgebied.
Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument of bedrijf.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of het artikel. Daarnaast bestaat de kans dat het product – t.o.v. de afbeelding – afwijkt naar vorm en kleur.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door BOX&GO. BOX&GO is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. BOX&GO behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder enige motivering, te weigeren in geval van (niet-limitatief) rechtsmisbruik, commercieel gebruik, wederverkoop, abnormale hoeveelheden, uitputting van de voorraad, ongeldig aanbod of bij overmacht.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of het bedrijf van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

2. Indien de consument of het bedrijf het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BOX&GO langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BOX&GO is bevestigd, kan de consument of het bedrijf de overeenkomst annuleren;

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BOX&GO passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument of het bedrijf elektronisch kan betalen, zal BOX&GO daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;

4. BOX&GO kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument of het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BOX&GO op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is het gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

5. BOX&GO zal bij het leveren van het product of de dienst aan de consument of het bedrijf volgende informatie meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument of het bedrijf van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

6. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De consument- of bedrijfskoper kan, volgens het Boek VI van het Wetboek economisch Recht en consumentenbescherming van 6 april 2010, binnen 14 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. De bedenktermijn van 14 dagen laat de consument of het bedrijf toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. Tijdens deze bedenktermijn dient de consument of het bedrijf het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. 

2. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Het verzakingsrecht is echter niet verloren als het product één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product uit te testen.

3. Producten uit een bundel-aanbieding, waarbij korting of een gratis product wordt aangeboden wanneer men een of meerdere producten koopt, kunnen alleen tezamen met de gebundelde producten worden geretourneerd. Mocht u een product retourneren uit een bundel-aanbieding, zonder de gebundelde producten mee te sturen, dan behoudt BOX&GO zich het recht voor om een factuur te sturen voor de niet geretourneerde producten.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument of het bedrijf gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument of het bedrijf een bedrag heeft betaald, zal BOX&GO dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel 47 §4 2° W.M.P.C kan de consument of bedrijfskoper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument of het bedrijf zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 9 – De prijs & betaling


1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn inclusief BTW, recupel, BEBAT en Reprobel.

2. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

3. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Maar dergelijke prijswijzigingen gelden niet meer nadat BOX&GO de bestelling heeft geaccepteerd, afgezien van onbedoelde technische fouten, waarvoor BOX&GO niet aansprakelijk is. Als BOX&GO de bestelling accepteert en in behandeling neemt terwijl er een duidelijke, onmiskenbare fout is gemaakt bij de prijsvermelding, dan heeft BOX&GO het recht de bestelling te annuleren, de eventueel al betaalde gelden terug te betalen en de consument of het bedrijf te verzoeken de eventueel al geleverde Producten te retourneren.

4. De bestelling kan uitsluitend betaald worden via de betalingswijzen die op de Website worden vermeld. BOX&GO accepteert geen andere betalingswijze.

5. Alle betaalopdrachten worden verwerkt via een externe aanbieder van betalingsdiensten. Op deze betaalopdrachten zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder van toepassing.

6. Door bij het betalen van een bestelling gebruik te maken van een creditcard of betaalpas, verklaart de koper dat de gebruikte ‘kaart’ zijn/haar eigendom is.

7. Alle kaarthouders worden geverifieerd en de uitgever van de kaart wordt om autorisatie gevraagd. Indien de kaartuitgever van de koper de betaling aan BOX&GO niet autoriseert, kan BOX&GO de bestelling niet accepteren. BOX&GO kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertraging of niet-levering.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

1. Alle producten, gekocht of geleverd en bestemd voor privaat en professioneel gebruik, genieten van 2 jaar garantie. Dit komt overeen met de wettelijke garantie.

2. Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt.

3. Herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie.

4. De originele factuur moet worden voorgelegd om van de garantie te kunnen genieten. Elk gebrek dient uiterlijk binnen de 2 maanden na vaststelling te worden gemeld.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd, dit met een geschatte leveringstermijn van 7 dagen na ontvangst van de betaling. De consument of het bedrijf gaat ermee akkoord dat levering langer dan 7 dagen kan duren en beschikt aldus niet over de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of het bedrijf hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument of het bedrijf heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten op te zeggen.

3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument of het bedrijf betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na opzegging, terugbetalen.

4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of het bedrijf aan BOX&GO kenbaar heeft gemaakt bij zijn bestelling.

5. Indien levering van een besteld product redelijkerwijze niet mogelijk blijkt te zijn, zal BOX&GO zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van BOX&GO.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BOX&GO tot het moment van bezorging aan de consument of het bedrijf.

7. Bestellingen op deze site kunnen alleen in België en Nederland worden bezorgd. Bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur van het gelijkvloers.

8. De verzendkosten variëren naargelang het gekochte pakket maar staan steeds duidelijk vermeld bij de desbetreffende box.

9. De normale en/of bijkomende leverings- en verzendkosten worden steeds duidelijk aangegeven.

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen BOX&GO en de consument of het bedrijf waarop deze verkoops-voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De consument of het bedrijf kan de ombudsdienst van de FOD Economie bereiken via consumentenombudsdienst.be/nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 13 – Privacy

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een privacybeleid. Deze maakt deel uit van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Gelieve onze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Artikel 14 – Overmacht voor de ondernemer

BOX&GO doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen. BOX&GO kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in onze macht liggen. Als overmacht worden onder meer beschouwd (niet limitatief): brand, oorlog, stakingen en/of lock-outs (bij BOX&GO, haar toeleveranciers, haar vervoerders,…), pannes van nutsvoorzieningen (elektriciteit, internet,…), pandemieën en terroristische aanslagen. In geval van vertraging voert BOX&GO haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid van de ondernemer

De aansprakelijkheid van BOX&GO is in ieder geval beperkt tot het bedrag gedekt door haar verzekering. In geval geen dekking voorhanden is, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van BOX&GO beperkt tot een maximaal bedrag van 500 EUR (m.i.v. alle mogelijke kosten: dagvaarding, RPV,…).

Zichtbare gebreken worden geacht aanvaard te zijn, wanneer bij levering geen bemerkingen worden gemaakt.

BOX&GO is in ieder geval nooit aansprakelijk voor haar licht(s)te fout, evenals kan zij niet aange-sproken worden voor onrechtstreekse schade, gevolgschade, en inkomstenderving.

0
    0
    Winkelmand
    Jouw winkelmand is leegTerug naar winkel